Проекти на нормативни актове

Наименование Дата на публикуване Статус Документ
Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Перущица 14.10.2020 За обсъждане Файл общ файл.docx
Проект на годишен план за младежта за 2020 г. на община Перущица 04.06.2020 За обсъждане Microsoft Office document icon Проект
ПРОЕКТ Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Перущица. 09.03.2020 За обсъждане Microsoft Office document icon Проект
Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС –Перущица 09.01.2020 За обсъждане Microsoft Office document icon Проект
Проект Тарифа за определяне на началния месечен наем на терени и помещения общинска собственост. 18.03.2019 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Перущица 18.03.2019 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Перущица. 18.03.2019 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Перущица. 18.03.2019 За обсъждане PDF icon Проект
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2021г. 18.03.2019 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Перущица 08.03.2019 За обсъждане PDF icon Проект

Страници