Проекти на нормативни актове

Наименование Дата на публикуване Статус Документ
Проект на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР 2014-2020г. за 2016г. 28.02.2017 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на годишен план за младежта за 2017 год. 20.02.2017 За обсъждане Файл Проект
Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини в Община Перущица 20.02.2017 За обсъждане Файл Проект
Проект на Годишна Програма на Община Перущица за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г. 15.11.2016 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на Община Перущица 26.09.2016 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Перущица 26.09.2016 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за търговската дейност на територията на Община Перущица 16.09.2016 За обсъждане Файл Проект
Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Перущица 12.08.2016 За обсъждане Файл Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Перущица 08.08.2016 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Перущица 08.07.2016 За обсъждане PDF icon Proekt.PDF

Страници