Проекти на нормативни актове

Наименование Дата на публикуване Статус Документ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогназа за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Перущица 24.11.2017 За обсъждане Microsoft Office document icon Проект
Проект на Наредба за именение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Перущица 15.11.2017 За обсъждане Файл Проект
Проект на Програма за развитие на туризма в Община Перущица 2017-2019г. 22.05.2017 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на Община Перущица 20.03.2017 За обсъждане Файл Проект
Проект на План за развитие на социалните услуги в Община Перущица за 2018г. 15.03.2017 За обсъждане Файл Проект
Проект на Програма за закрила на детето на Община Перущица за 2017г. 15.03.2017 За обсъждане Файл Проект
Проект на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР 2014-2020г. за 2016г. 28.02.2017 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на годишен план за младежта за 2017 год. 20.02.2017 За обсъждане Файл Проект
Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини в Община Перущица 20.02.2017 За обсъждане Файл Проект
Проект на Годишна Програма на Община Перущица за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г. 15.11.2016 За обсъждане PDF icon Проект

Страници