Проекти на нормативни актове

Наименование Дата на публикуване Статус Документ
Проект на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за 2016-2019г. 06.07.2016 Приета PDF icon Проект
Социална стратегия на Община Перущица 2016-2020 г. 11.05.2016 Приета PDF icon Проект
План за развитие на социалните услуги в Община Перущица за 2017 г. 11.05.2016 Приета PDF icon Проект
Проект на Програма за управление на Кмета на Община Перущица за 2016-2019 12.03.2016 Приета PDF icon Проект
Проект за изменение и допълнените на: Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите и предоставяни права на територията на община Перущица 12.03.2016 Приета Microsoft Office document icon Проект
Проект на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. за 2015 г. на Община Перущица 29.02.2016 Приета PDF icon Проект
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Социален Патронаж" - Перущица, приет с Решение № 87 взето с протокол №14 от 24.11.2014 г. 09.02.2016 Приета PDF icon Проект
Наредба за рекламната дейност на територията на община Перущица 09.02.2016 Приета Microsoft Office document icon Проект
Проект за изменение и допълнените на: Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите и предоставяни права на територията на община Перущица 09.02.2016 Приета Файл Проект за допълнение
Проект на изменение на Наредба за поддържане на обществения ред, опазване на общественото имущество, сигурността на гражданите, организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства на територията на Община Перущица 09.02.2016 Приета Файл Проект

Страници