Проекти на нормативни актове

Наименование Дата на публикуване Статус Документ
Проект на изменение на чл. 27, ал.3 и чл. 27, ал.5 от НАРЕДБА за определянето и адиминстрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Перущица 08.02.2016 За обсъждане Файл Проект.docx
Проект на изменение и допълнение на чл.27, ал.1 и ал.2 от Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услугите и предоставяни права на територията на община Перущица 08.01.2016 За обсъждане Файл Проект.docx
Проект на изменение на чл.4, ал.1, т.16 от Наредба № 1 23.11.2015 За обсъждане Microsoft Office document icon Проект на изменение на Наредба №1
Проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Перущица 08.07.2015 За обсъждане Microsoft Office document icon М о т и в и
План за развитие на социалните услуги в община Перущица за 2016 г. 08.05.2015 За обсъждане Microsoft Office document icon Проект
Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Перущица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 08.05.2015 За обсъждане Microsoft Office document icon Проект
Проект на годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР 2014-2020 за 2014 г. на община Перущица 04.03.2015 За обсъждане PDF icon Проект
Проект на Годишен план за младежта за 2015 г. 04.03.2015 За обсъждане Microsoft Office document icon Проект
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите и предоставяни права на територията на община Перущица 08.01.2015 За обсъждане Microsoft Office document icon Проект
Общински план на община Перущица в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014-2017) 01.12.2014 За обсъждане Microsoft Office document icon Проект

Страници