Проект №BG 16M1OP002-2.005-0018 "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци"

На 27.05.2020 г. между Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“ в Министерство на околната среда и водите и Община Кричим в партньорство с Община Перущица е подписан административен договор №Д-34-47/27.05.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG 16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 2020г.“.

29.05.2020