ПРСР 2014-2020

На 10.02.2021 год. община Перущица сключи тристранен договор № BG06RDNP001-19.234-0001-C01/10.02.2021 год. с Държавен Фонд „Земеделие“ и Сдружение „МИГ Перущица-Родопи“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския Земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти. Административния договор предвижда изпълнението на проект: „Реконструкция на площадно пространство с автобусни спирки на бул.“Иван Вазов“, ул.“П. Бонев“, ул.“Д. Малинчев“, ул.“Проф. К. Гълъбов“, ул.“Цар Симеон I“ и ул. „Крайречна“ в гр. Перущица.

 

На 05.11.2021 год. Община Перущица сключи с Държавен фонд „Земеделие“ Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0114-С01 от 5.11.2021 год.  за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год., по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“. Предмет на договора е изпълнението на проект “Рехабилитация на улична мрежа в град Перущица“.