ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020 НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.29 ал.2 и ал.3, Раздел V  от  Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Перущица каним местната общност на обсъждане на проекта на бюджета на Община Перущица  за 2020 година.

Дата на провеждане на обсъждането: 21януари 2020 година (вторник) от 16.00 часа.

Място на провеждане на обсъждането: залата на Общински съвет Перущица, ул. „Отец Паисий” № 2.

Дневен ред на обсъждането:

Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Перущица за 2020година.

Обсъждане на проекта на бюджета на Община Перущица за 2020 година.

В секция Бюджет е публикувана презентация на  проекта на  бюджет 2020г. с основни параметри .

Становища могат да се предоставят в деловодството на Община Перущица,  ул. „Отец Паисий” № 2 в работни дни от 8.00 до 17.00 часа или на интернет адрес: perushtitsa_ob@abv.bg

14.01.2020