ПУП за обект: „Автомивка, химическо чистене и пране на килими“

Към изх. № ТСУ-146-(21)/02.12.2019 г.

 

СЛУЖЕБНО   СЪОБЩЕНИЕ

 

 

ДО: Наследниците  на ОФЕЛИЯ СЕМЕРДЖИЕВА

 

Собственици на имот 55909.99.1007

 

АННА СЕМЕРДЖИЕВА

УЛ. „ АЛЕКСАНДЪР ЕКЗАРХ“

ГР. ПЛОВДИВ

 

РУМЕН  СЕМЕРДЖИЕВ

ПЛ. „ АНТОН ЧЕХОВ“

ГР. ПЛОВДИВ

 

 

 

        УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,

 

 

        На основание чл.61, ал.3 от АПК, и в  качеството си на заинтересовани лица по реда на чл.131 от ЗУТ и на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ,Ви уведомяваме за издадена Заповед №311/31.10.2019 г. на Кмета на Община Перущица за одобряване на проект за:„ ПУП- ПРЗ  за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди  - обслужваща и производствена дейност за обект: „Автомивка, химическо чистене и пране на килими“ в имот  с индефикатор 55909.99.477, м. „Керена“, земл. на гр Перущица, Община Перущица, обл. Пловдив, по Заявление с вх. №  ТСУ-146-(5)/08.08.2019 г. от „КРИС МАРИ ДАЧ“ ООД, представлявано  от Кристина Дачева и Мария Дачева, поЗаявление с вх. №  ТСУ-146-(5)/08.08.2019 г. от „ КРИС МАРИ ДАЧ“ ООД, представлявано  от Кристина Дачева и Мария Дачева.

           В 14-дневен срок, от датата на получаване на съобщаването й, като заинтересовани собственици по чл.131 от ЗУТ, имате право, ако смятате за необходимо, да възразите чрез Община Перущица пред  Пловдивски административен съд.

 

Приложение: 1 бр. Заповед - препис №311/31.10.2019 г. Кмета  на Община Перущица

 

Съобщението  е залепено  на имот 55909.99.1007 по КК на гр. Перущица и  на таблото за съобщения находящо се в партерният етаж в сградата на Община Перущица.

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12.2019
Документ: