РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Р Е Ш Е Н И Е
За обявен класиран кандидат от конкурс за длъжността „Главен инспектор МДТ“ в община Перущица

Въз основа на протокол от 28.03.2019 год, Комисията , назначена със Заповед № 77 от 12.03.2019 г. на кмета на община Перущица, на основание чл.21 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавни служители и съгласно решението, взето с горния протокол, класира от кандидатите за длъжността „Главен инспектор МДТ” в община Перущица, както следва :

Първо място : Стефка Василева Кънева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА : ……/П/……………
Краснойка Кушева – Секретар Община Перущица

29.03.2019