РЕШЕНИЕ

За обявен класиран кандидат от конкурс за длъжността „Главен експерт Стопански дейности“ в община Перущица

 

Въз основа на протокол от 18.09.2018 год, Комисията, назначена със Заповед № 186 от 05.09.2018 г. на кмета на община Перущица, на основание чл.21 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавни служители и съгласно решението, взето с горния протокол, класира от кандидатите за длъжността „Главен експерт Стопански дейности” в община Перущица, както следва :

 

Първо място : Любомира Иванова Енева

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА : ……/П/……………

                                                   Светла Кирчева

                                                   Директор дирекция „САБОСХДЕП”

19.09.2018