Служебно съобщение за издадено Разрешение за строеж № 21/18.08.2022г. на Гл. архитект на Община Перущица за обект: "Изготвяне на технически проект за изграждане на площадка за скейтборд в северозападната част на ПИ №55909.501.386, УПИ I - за СПТУ, кв.34"

19.08.2022