Служебно съобщение за обект: „ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ“

Вх. № ТСУ-401-(5)/05.11.2019г.

ДО: ИВАН ВИТАНОВ ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

съгласно Решение № 70, Протокол №10/30.09.2019 г.

на Общински съвет - Перущица УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2 ГР. ПЕРУЩИЦА

Заинтересовано лице по реда на чл.131 от ЗУТ за поземлен имот ЧОС на Община Перущица с идентификатор: № 55909.210.141, м. „ Чил тепе“, НТП - нива съгл. одобрена със Заповед № РД-18-270/02.05.2019 г. КК и КР на Община Перущица

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

      Във връзка с постъпило до Вас Заявление с вх. № ТСУ- 401/07.10.2019 г. от Ивайло Тошев, управител на „ Вис строй 1“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „ Шести септември“, действащ чрез упълномощеното си лице Марийка Тошева, и в качеството Ви на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ на представляваната от Вас Община, Ви уведомяваме, че на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед №313/04.11.2019 г. за одобряване на проект за: „ ПУП- ПРЗ и ПП за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – обслужваща, складова и производствена дейност за обект: „ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ“ в имот с индефикатор 55909.210.406 по КК на гр. Перущица, земл. на гр. Перущица, Община Перущица, обл. Пловдив.

      В 14-дневен срок, от датата на получаване на съобщаването й, като заинтересовани собственици по чл.131 от ЗУТ, имате право, ако смятате за необходимо, да възразите чрез Община Перущица пред Пловдивски административен съд.

Приложение: 1 бр. Заповед - препис №313/04.11.2019 г. Кмета на Община Перущица.

     Съобщението е поставено и на таблото за съобщения, находящо се в партерния етаж в сградата на Община Перущица.

05.11.2019
Документ: