СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ

ДО:

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ - КМЕТ

 

ЗА ИМОТ №000432 – ПОЛСКИ ПЪТ, ЕКАТТЕ 55909, ЗЕМЛ. НА ГР. ПЕРУЩИЦА

ОБЩ. ПЕРУЩИЦА, ОБЛ. ПЛОВДИВСКА

 

С Л У Ж Е Б Н О    С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

 

Във връзка с постъпило до Вас Заявление с вх. №ТСУ–116/ 20.03.2018 г. от „ИДЕАЛ ПРОДУКТ“ ООД, ЕИК 115290806, с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул.„ Кубрат“ №1, офис №505, с управител Радослав Борисов Костов, чрез пълномощника си Рангел Стоицов Пинджев, в качеството Ви на заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ на представляваната от Вас Община, Ви уведомяваме за представен за разглеждане и процедиране в Община Перущица проект за: „ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ 099464 за изграждане на разширение на Фабрика за производство на плодово – зеленчукови консерви, което включва изграждане на административна сграда, паркинг за служителите за 20 автомобила и открит склад за стъклен амбалаж“, находяща се в землището на гр. Перущица, Община Перущица. Съгласно разпоредбите на чл.128 ал.3 и 5 от ЗУТ, в 14 /четеринадесет/ дневен срок, от датата на съобщаването му, можете да се запознаете с проекта в изложен в Община Перущица, стая №5, етаж III и изразите, ако смятате за необходимо, може да представите писмено становище, искания и евентуално възражение по предвижданията по предвижданията на проекта до Общинската администрация. Съобщението е поставено на таблото за уведомления в сградата на Община Перущица.

03.04.2018