СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ

Изх. № ТСУ-109-(5)/11.05.2018 г.

 

ДО:

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

 

Собственик на имот 501. 9558 и 501.9559

Улична мрежа на Община Перущица

 

С Л У Ж Е Б Н О    С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

Във връзка с постъпило от Вас Заявление с вх. № ТСУ-109/15.03.2018 г. до Кмета на Община Перущица, в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ на представляваната от Вас Община, Ви уведомяваме за представен за процедиране и одобряване на проект за: „ Изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на част от кв.28 по ПРЗ на гр. Перущица, одобрен със Заповед №509/22.06.1989 г. на Кмета на Община Родопи, община Перущица, област Пловдив: в обхват УПИ XV, XVI и XVII от кв. 28 по ПРЗ на гр. Перущица (ПИ 1871 и 1864) без промяна на УПИ V - зеленина.

Съгласно разпоредбите на чл.128 ал.3 и 5 от ЗУТ, в 14 /четеринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването му, може да се запознаете с представеният проект, изложен в сградата на Община Перущица - етаж III, стая №5, и ако смятате за необходимо да представите писмено становище, искане и евентуално възражение по предвижданията на проекта до Общинската администрация всеки делничен ден от 08.00 – 17.00 часа.

Съобщението е поставено на таблото в сградата на Община Перущица.

11.05.2018