СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ

Изх.№ ТСУ-109 (9)/26.07.2018 г.

 

ДО:

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

ИД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА,

Съгл. Заповед №206/21.09.2016 г.

Г-Н ЙОРДАН НЕДКОВ ТИЛЕВ

 

Собственост на имот 501. 9558 и 501.9559

Улична мрежа на Община Перущица

 

С Л У Ж Е Б Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТИЛЕВ,

 

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ на представляваната от Вас Община в качеството Ви на ИД Кмет на Община Перущица, съгл. Заповед №206/21.09.2016 г., Ви уведомяваме за издадена Заповед №150/24.07.2018 г. за одобряване на проект за: „Изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на част от кв.28 по ПРЗ на гр. Перущица, одобрен със Заповед №509/22.06.1989 г. на Кмета на Община Родопи, община Перущица, област Пловдив, като от УПИ XV, XVI и XVII образува нови УПИ XV - 1871 и УПИ XVI - 1864 без промяна на УПИ V - зеленина, по Заявление с вх. № ТСУ-109/15.03.2018 г. до Кмета на Община Перущица.

В 14-дневен срок, от датата на получаване на съобщаването й, като заинтересовани собственици по чл.131 от ЗУТ, имате право, ако смятате за необходимо, да възразите чрез Община Перущица пред Пловдивски административен съд..

 

Приложение: 1 бр. Заповед - препис №150/24.07.2018 г. на Врид Кмет на Община Перущица Съобщението е поставено на таблото в сградата на Община Перущица.

26.07.2018
Документ: