СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ

Изх. № ТСУ-316-2/ 27.07.2018г.

 

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

 

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.149 ал.1 от ЗУТ и по реда на чл.61 от АПК , Ви съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж № 09 / 26.07.2018г. от Гл. архитект на Община Перущица на името на ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА за: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Перущица, Община Перущица“- ул. „Драговец“ от ОТ 17 до ОТ 19 ; ул. „Въча“ от ОТ 13 до ОТ 16; ул. „Искър“ от ОТ 31 до ОТ 35; ул. „В.Левски“ от ОТ 53 до ОТ 54; ул. „Н.Геров“ от ОТ 292 до ОТ 294; ул. „В.Соколски“ от ОТ 58 до ОТ 126; ул. „А.Райкова“ от ОТ 127 до ОТ 164; ул. „Поручик Милушев“ от ОТ 137 до ОТ 140; ул. „З.Стоянов“ от ОТ 4 до ОТ 57; ул. „Д.Малинчев“ от ОТ 153 до ОТ 155;

Разрешението за строеж може да бъде обжалвано в 14 / четиринадесет / дневен срок от датата на получаване на съобщението, по чл. 149, ал.3 от ЗУТ пред началника на РДНСК гр. Пловдив , чрез община Перущица / чл. 216, ал.2 от ЗУТ /

 

С уважение,

ЙОРДАН ТИЛЕВ - подпис

ИД Кмет на община Перущица съгласно Заповед № 206/21.09.2016г

 

Изготвил: ИНЖ. АНАСТАСИЯ МУНДЕВА-БАКАЛОВА - подпис

Гл. инженер на община Перущица

 

Съобщението е поставено на таблото за обявление във фоайето на сградата на общината и качено на интернет страницата на община Перущица на 27.07.2018г.от: инж. Анастасия Мундева-Бакалова - подпис

Николина Лозина - подпис

27.07.2018