Служебно съобщение

       Община Перущица, Област Пловдив, съобщава че в бр.76 от 14.09.2018 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано, Решение № 76, по Протокол № 80 / 27.08.2018 г. на Общински съвет - гр. Перущица, Община Перущица, за одобряване на: „Проект за изменение на ПУП –ПР *План за регулация* за УПИ IV-1807 и задънена улица (тупик) за достъп до УПИ II-1808 и III-1808, кв.3 по КРП на гр. Перущица от 1989 г.

       Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30- дневен срок от обнародването в „ Държавен вестник“ пред Административен съд-Пловдив чрез Община Перущица.

 

 

14.09.2018 г.

Гр. Перущица

14.09.2018
Документ: