Служебно съобщение

В А Ж Н О     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Община Перущица, гр. Перущица, обл. Пловдив, съобщава на гражданите на гр. Перущица, че със Заповед №РД-16-20/20.10.2016 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър е изготвена кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Перущица, общ. Перущица с Изпълнител по Договора „ Консултантска агенция АРГУС“ ООД, гр. София, вписано в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР със Заповед №931 от 25.09.2002 г.

    В качеството Ви на заинтересовани лица, Ви уведомяваме, че в брой 76, стр.74 от 14.09.2018 г. на Държавен вестник, Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив, е съобщено на основание чл.46, ал.1 и ал.2 от ЗКИР, приемането на КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за землището на гр. Перущица, Община Перущица.

    В 30 (тридесет) – ДНЕВЕН СРОК ОТ ОБНАРОДВАНЕТО В „ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК“, ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ПИСМЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ТЯХ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА- 3 ЕТАЖ, СТАЯ №5, ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН ОТ 08.00 до 17.00 ЧАСА В СРОК ДО 15.10.2018 г.

20.09.2018