СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ

Към Изх. № ТСУ-250-(4)/21.09.2018 г.

 

ПРЕПИС

 

ДО: БОЖИДАР ЯНЧЕВ от ГР. ПЛОВДИВ Насл. на Катя Янчева Собственик на ПИ 260 271, ЕКАТТЕ 55909, КВС на гр. Перущица

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЧЕВ,

В качеството Ви на заинтересовано лице, на основание чл.61, ал.3 от АПК и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме за издадена Заповед №188/10.09.2018 г. на Кмета на Община Перущица за одобряване на проект за: „ ПУП – План за регулация и застрояване за смяна на предназначението на земеделска земя - ПИ № 099464, м. Пенова круша, по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909, Община Перущица, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за неземеделски нужди за изграждане на разширение на Фабрика за производство на плодово – зеленчукови консерви, находяща се в землището на гр. Перущица, Община Перущица,“ и ПУП – Парцеларен план за транспортен достъп – трасе на пътна връзка до имот 099464, м. Пенова круша, землище на гр. Перущица, Община Перущица, от КВС на гр. Перущица, общ. Перущица, по Заявление вх. № ТСУ–250/ 19.06.2018 г., допълнен със Заявление с вх. №ТСУ–250/ 19.06.2018 г. от „ИДЕАЛ ПРОДУКТ“ ООД, ЕИК 115290806, с управител Радослав Костов, чрез пълномощника си Рангел Пинджев. В 14-дневен срок, от датата на получаване на съобщаването й, като заинтересовани собственици по чл.131 от ЗУТ, имате право, ако смятате за необходимо, да възразите чрез Община Перущица пред Пловдивски административен съд. Приложение: 1 бр. Заповед - препис №188/10.09.2018 г. на Кмета на Община Перущица Съобщението е поставено на таблото за съобщения, находящо се в партерния етаж в сградата на Община Перущица.

21.09.2018
Документ: