Служебно съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

     Във връзка с продажбата на дървесина от Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Тракия” на жителите на община Перущица, Ви уведомяваме, че право да добият и съответно закупят дървесина имат физически лица, които не са търговци – за лична употреба, без право на продажба. Желаещите лица, които искат да ползват дървесина по този ред е необходимо да бъдат включени в списъци, изготвени от кмета на общината, в съответствие с определения лимит и по реда на заявяването. В списъците се включват трите имена, постоянния (не настоящ или временен) адрес на не-повече от един член на домакинството, както и точно определено количество дървесина, което лицето има право да добие и съответно закупи (става въпрос за дървесина, която желаещите лица трябва самостоятелно да добият). Списъците се одобряват от директора на ТП „ДЛС - Тракия” в рамките на лимита.

     Предвид гореизложеното Ви уведомяваме, че желаещите да закупят дървесина за собствени нужди трябва да се включват в списъка на физическите лица, стая 10, в срок до 30.09.2019 г.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

14.03.2019