Служебно съобщение

Вх. № ТСУ-169 -/2/ от 14.05.2019 г.

 

ДО: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ

СЪОБЩЕНИЕ

Община Перущица, Област Пловдив, съобщава, че в бр. 39 от 14.05.2019 г. на Държавен вестник е обнародвано на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен проект за: “ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ КВ.114 И КВ.115, ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №1946, ПОПАДАЩ В УПИ I- ЗЕЛЕНИНА И УПИ II И III В КВ.114 И УПИ I И II ОТ КВ.115 ПО ПРЗ НА ГР. ПЕРУЩИЦА, ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Проектът е изложен в сградата на Община Перущица, ет.3, стая №5.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по представеният проект в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник до служителите на Общинската администрация - гр. Перущица .

Приложение: Копие от Държавен вестник бр. 39, стр. 126 от 14.05.2019 г.

Обявлението е поставено и на таблото за уведомления, находящо се в партерния етаж на сградата на Община Перущица, гр. Перущица.

14.05.2019
Документ: