Служебно съобщение

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

 

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

 

Община Перущица уведомява всички граждани, че има следното Инвестиционно предложение: „Реконструкция на площадно пространство с автобусни спирки на бул. „Иван Вазов“, ул. „Петър Бонев“, ул. „Цар Симеон“ и ул. „Крайречна“ по плана на гр. Перущица от 1989г. Общата строителна площ на обекта е 767 кв.м. Заданието за проектиране е в изпълнение на Общински план за развитие на община Перущица 2014 – 2020 г., Реконструираното площадно пространство и спирките на МГТ се намират пред автогарата и участъка от бул. „Иван Вазов“ от същия площад до входа на централната градина.

      Площадното пространство представлява точка на застъпване на третокласен републикански път III-8602 и четвъртокласен общински път № 15141. Част от пространството служи за паркиране на МПС и за автогара, тъй като на него са разположени автобусни спирки за връзка с другите населени места. Проекта предвижда направа на нови бордюри и тротоари, изграждане на покрит остров за чакащите пътници върху площадното пространство, фрезоване на съществуващата настилка и преасфалтиране и нанасяне на улична маркировка. Фрезоването е предвидено 0-4 см., а преасфалтирането 4-6 см. С асфалтобетон Е=1200 МРа. Тротоарната настилка е предвидена за 1 тон натоварване.

-          Тротоарни плочки – 5 см

-          Циментно пясъчен разтвор – 3 см

-          Несортиран трошен камък – 16 см.

Строежът е четвърта категория.

Възложител: Община Перущица

Адрес за кореспонденция: гр. Перущица, ул. „Отец Паисий“ № 2

Лице за контакти: Виолета Косева – гл. експерт екология и земеделие, тел. 03143/27-86, в. 108

Имейл: perushtitsa_ob@abv.bg

 

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщениетона интернет страницата в деловодството на община Перущица.

 

 

07.06.2019