Служебно съобщение

ДО: ЙОРДАНКА КИРИЛОВА МАРКОВА

УЛ. „ ГЕНЕРАЛ ЗАИМОВ“ №37

ГР. КАРЛОВО 

Насл. на Димитър Иванов Рупчев,

Собственик на УПИ II – 1808, кв. 3 по ЗРП на гр. Перущица

 

СЛУЖЕБНО СЪОБЩАВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРКОВА,

На основание чл.61, ал.3 от АПК, и в качеството си на заинтересовани лица и на основание чл. 128, ал.3, ал.5 от ЗУТ, и във връзка със Заявление с вх. №1237/20.04.2016 г. от семейства Рупчеви и Мария Дончева Рупчева и жалба с вх. №1658/30.06.2016 г. от Елена Кирилова Рупчева с искане за осигуряване достъп до ПИ №1808, за който са отредени УПИ II -1808 и УПИ III-1808 от кв. 3 по ЗРП на гр. Перущица в община Перущица е допусната процедура по изменение на ПУП на част от кв.3, УПИ IV-1807.

Изработена е служебно скица предложение за изменение на ПУП на част от кв.3, УПИ IV-1807 подписана без Възражения от Венета Димитрова Грозданова, в качеството си на собственик на ПИ №1807 по КП и РП на гр. Перущица. Издадена е заповед за допускане изменение на ПУП № 15/18.01.2018 г. на Кмета на Община Перущица.Изготвен е служебно проект за изменение на ПУП – ПР за промяна предназначението на УПИ IV- 1807 и размера на задънена улица в кв.3 по К и РП на гр. Перущица, Община Перущица.

Изготвеният проект за ПУП-ПР е разгледан от ЕСУТ при Община Перущица, с Протокол №1, т. 1от 25.01.2018 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, в качеството си на заинтересовани лица по реда на чл.131 от ЗУТ, в 14-дневен срок, от датата на получаване на съобщението, можете да се запознаете с проекта в изложен в Община Перущица, стая №5, етаж III и изразите, ако смятате за необходимо своето писмено становище, искане и евентуално възражение по предвижданията на проекта всеки делничен ден от 08.00 – 17.00 часа.

Съобщението е изготвено, залепено на имота и поставено на таблото за съобщения в сградата на Община Перущица и от:

Николина Лозена - Специалист при Община Перущица

07.03.2018