Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен експерт Стопански дейности“ на община Перущица

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен експерт Стопански дейности “ на община Перущица

 

Въз основа на протокол № 1 от 07.09.2018 год, Комисията , назначена със Заповед № 186 от 05.09.2018 г. на кмета на община Перущица, на основание чл.21 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавни служители и съгласно решението, взето с горния протокол, изготви настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати за заемане на длъжността „Главен експерт Стопански дейности” на община Перущица, както следва :

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Любомира Иванова Енева

Допуснатите кандидати да се явят на конкурса за решаване на тест и провеждане на интервю на 18.09.2018 г. от 14.00 часа в сградата на община Перущица стая № 15

 

ІІ.Не допуска до конкурс кандидата:

Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА : ……/П/…………… Светла Кирчева

10.09.2018