Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен инспектор МДТ“ на община Перущица

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен инспектор МДТ “ в община Перущица

 

Въз основа на протокол № 1 от 13.03.2019 год, Комисията , назначена със Заповед № 77 от 12.03.2019 г. на кмета на община Перущица, на основание чл.21 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавни служители и съгласно решението, взето с горния протокол, изготви настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати за заемане на длъжността „Главен инспектор МДТ” в община Перущица, както следва :

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Стоян Йорданов Златков
2. Стефка Василева Кънева

 

Допуснатите кандидати да се явят на конкурса за решаване на тест и провеждане на интервю на 28.03.2019 г. от 14.00 часа в сградата на община Перущица стая № 15

ІІ.Не допуска до конкурс кандидата:

Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА : ……/П/……………

                                               Краснойка Кушева

13.03.2019