СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Перущица

Дата на публикуване: 
19.04.2019
Документ: