Стратегии и програми

Програма за Управление на Кмета на Община Перущица за 2016-2019 година. 

Програма за закрила на детето на Община Перущица за 2016г.   

Програма за закрила на детето на Община Перущица за 2017г.  

Програма на Община Перущица за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 г.      

Програма на Община Перущица за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017г.   

Програма на Община Перущица за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018г.   

Програма за развитие на туризма в Община Перущица 2017-2019г.   

Програма за енергийна ефективност на Община Перущица 2017-2020г.

 

Годишен Доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. на Община Перущица за 2015 г.   

Годишен Доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. на Община Перущица за 2016 г.  

 

Социална стратегия на Община Перущица 2016-2020 г.   

Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за 2016-2020 год.  

 

План за развитие на социалните услуги в Община Перущица за 2017 год.

План за развитие на социалните услуги в Община Перущица за 2018 год.  

План за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност на Община Перущица  

План за младежта на Община Перущица за 2016 год.   

План за младежта на Община Перущица за 2017 год.