Съобщение до гражданите на Община Перущица

СЪОБЩЕНИЕ

Община Перущица, Област Пловдив, съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че с Решение №54, взето с Протокол №11/28.08.2017 г. на Общински съвет - Перущица е одобрено планово техническо задание за изработване на и дадено разрешение за изработване на : „ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделски имоти за неземеделски нужди - План извадка от ПУП – ПУР за новооурбанизирана територия в обхвата на устройствена зона Смфп, съгласно ОУП на Община Перущица, одобрен с Решение №83, взето с Протокол №9/31.08.2015 г. на Общински съвет Перущица „СЕВЕРОЗАПАДНА ДЪГА НА ОКОЛОВРЪСТНА УЛИЦА – ЧАСТ – ДО ВКЛЮЧВАНЕ В УЛ.“ЧЕРНИ ВРЪХ“ (о.т №3)– гр. Перущица, Община Перущица. Приложение: Решение № 54 по Протокол № 11/28.08.2017 г. на ОБС - Перущица

19.09.2017
Документ: