СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ /по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми/

Уведомяваме Ви, че Община Перущица разработи Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Перущица, разработена на основание изискванията на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

1. Информация за възложителя: Община Перущица, гр.Перущица, ул. “Отец Паисий” № 2, ПК 4225, ЕИК 115246756

Възложител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица Телефон, факс и ел. поща: perushtitsa_ob@abv.bg; факс: 03143/22-53

Лице за контакт: Виолета Рангелова – еколог на община Перущица - 0885/ 729-879 2.

2.Характеристика на програмата:

Настоящата Програма за управление на отпадъците на Община Перущица е разработена на основание изискванията на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Тя е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) и е с период на действие 2018 - 2020 година. Програмата за управление на отпадъците на Община Перущица е разработена съгласно Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД-211 от 31.03.2015г. на министъра на околната среда и водите. Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината, регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО. Рамката, обхвата и съдържанието на общинската програма за управление на отпадъците са в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г. Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, поради това че анализите на съществуващата ситуация показват, че в България съществува значителен потенциал за предотвратяване образуването на отпадъците и тяхното управление, по-добро използване на ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места, като същевременно бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната среда. С Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013г. (разработена на основание чл. 28, ал.4 от отменения ЗУО) са определени регионите, включващи общините, които ползват общо регионално депо. Съгласно действащия Закон за управление на отпадъците и Националният план за управление на отпадъците за периода 2014-2020г. са определени регионите, включващи общините, които ползват общо регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци (чл.49, ал.9 ЗУО). Регион Цалапица включва общините Пловдив, Марица, Перущица, Съединение, Раковски, Стамболийски и Кричим. Общините, включени във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО, създават регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци. Община Перущица има сключен договор с РСУО Пловдив. Програмата за управление на отпадъците на Община Перущица 2018-2020г. е разработена на базата на европейското и национално законодателство и стратегически документи, както и на изготвените анализи на съществуващото състояние по управление на отпадъците в общината.

3. Местоположение спрямо елементите на Националната екологична мрежа:

Територията, предмет на Програмата обхваща териториалния обхват на община Перущица, в който се включват защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, а именно: Територията на община Перущица включва защитена зона „Брестовица“ и защитена територия „Перестица“. Това предопределя богато видово разнообразие на флората и фауната. Територията на защитената местност „Перестица“ включва скален масив, разположен на юг от гр.Перущица и вековна буково-дъбова гора. Скалният масив представлява местообитание и място за гнездене и хранене на черен щъркел, както и на редица видове дневни и нощни птици.

4.Място за публичен достъп – всеки работен ден от 8:00 до 17:00ч. в сградата на община Перущица, стая 10, считано от 03.08.2018г.

5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване.

6. Начин за изразяване на становище – Становищата и мненията могат да се депозират на място: всеки работен ден от 8:00 до 17:00ч. в деловодството на община Перущица, и по електронна поща: perushtitsa_ob@abv.bg.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ПЕРУЩИЦА

Дата: 03.08.2018г.

03.08.2018