СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ СЪГЛ. ЧЛ. 62 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ