СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Община Перущица уведомява всички граждани за постъпило Инвестиционно предложение: „Изготвяне на технически проект за обект: „ДЕСТИЛЕРИЯ“ в УПИ ХVI – 929, кв. 70 по ЗРП на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив“.

Предназначението на обекта е подготовка, производство, бутилиране и съхранение на различни видове „бутикови“ високо алкохолни напитки.

 

Възложител: „ПИ ЕНД ЕЙЧ“ ЕООД, ЕИК/ПИК 204379795, , Управител - Петьо Христов Колев, тел: 0886595555.

Седалище и адрес на управление: Област София, Община Столична, гр. София, р-н „Овча купел“, ул. „Мечово усое“ № 1.

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н „Овча купел“, ул. „Мечово усое“ № 1. Лице за контакт: арх. Нели Чалъмова, тел: 0889400936

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

04.07.2018