СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда           Община Перущица уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, за постъпило инвестиционно предложение: „Модернизация на винарска изба“ в ПИ 686, находящ се в гр. Перущица, община Перущица, Област Пловдив.

Възложител: „РЕД ЧЪРЧ ЕСТЕЙТ“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. Перущица, ул. „Родопска яка“ № 1, ЕИК: 130993943

Адрес за кореспонденция: гр. Перущица, ул. „Родопска яка“ № 1.

Лице за контакт: Танко Стоянов Кацаров, тел 0885717447, tanko.katsarov@gmail.com.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Перущица или в РИОСВ – гр. Пловдив, бул.”Марица” 122, ПК 4000 в 14-дневен срок от обявяване на съобщението.

08.04.2019