СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Община Перущица уведомява всички граждани за постъпило Инвестиционно предложение: „Създаване на трайни насаждения – 27, 372 дка сливи и 20, 867 дка кайсии, изграждане на нов сондажен кладенец и система за капково напояване на имоти №№ 260274, 260279, 260280, 260289, 260290, 260291, 260292, 260293, 260294, 260295, 260296, 260297, 260303, 260305, 260306, 260307, 260308, 260309, 260315, 260316, 260578 и 260583“ по КВС на гр. Перущица, общ. Перущица, обл. Пловдив.

 

Възложител: Рангел Любомиров Гашаров

Адрес за кореспонденция: гр. Перущица, бул. „Иван Вазов“ № 101, тел: 0888346712

Лице за контакт: Рангел Любомиров Гашаров.

 

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

09.11.2017