СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Община Перущица уведомява всички граждани, че има следното Инвестиционно предложение: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Перущица“ по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 – улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на висчки видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Проекта предвижда рехабилитация на настилката на пътното платно по улици както следва:

ул. „Драговец” - от о.т. 17 до о.т.19

ул. „Въча” - от о.т.13 до о.т.16

ул. „Искър” - от о.т.31 до о.т. 35

ул. „В.Левски” – от о.т. 53 до о.т.54

ул. „Н.Геров” - от о.т. 292 до о.т. 294

ул „.В.Соколски” - от о.т.58 до о.т.126

ул. „А.Райкова” - от о.т. 127 до о.т. 164

ул. „Поручик Милушев” - от о.т. 137 до о.т.140

ул „Захари Стоянов” – от о.т. 4 до о.т. 57

ул. „Дим.Малинчев „ - от о.т.153 до о.т. 155

 

Възложител: Община Перущица

Адрес за кореспонденция: гр. Перущица, ул. „Отец Паисий“ № 2

Лице за контакти: Светла Кирчева – Директор на дирекция САБОСХДЕП, тел. 0882946331

Имейл: perushtitsa_ob@abv.bg

 

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

05.06.2018