СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Община Перущица уведомява всички граждани, че има следното Инвестиционно предложение: „Обновяване на площад 27-ми Априлий в гр. Перущица“, по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значения“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г. Заданието за проектиране е в изпълнение на Общински план за развитие на община Перущица 2014 – 2020 г., Стратегическа цел 2: Инфраструктурното обезпечаване на общината, съчетано с опазване на околната среда; Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на инфраструктурата Мярка 2.1.1: Разширяване и модернизация на местната транспортна инфраструктура - пътна мрежа, публичен транспорт - Дейности: Ремонт и благоустрояване на площад „27 Априлий”.

 

Възложител: Община Перущица

Адрес за кореспонденция: гр. Перущица, ул. „Отец Паисий“ № 2

Лице за контакти: Светла Кирчева – Директор на дирекция САБОСХДЕП, тел. 0882946331

Имейл: perushtitsa_ob@abv.bg

 

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

05.06.2018