СЪОБЩЕНИЕ СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

        ЗА ДА БЪДЕТЕ ОБСЛУЖВАНИ ОТ СМЕТОСЪБИРАЩИЯТ КАМИОН, ВСИЧКИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СЛЕДВА ДА СЕ СПИРАТ ПО НАЧИН, КОЙТО НЕ ВЪЗПРЕПЯТСТВА СВОБОДНОТО ПРЕМИНАВАНЕ ПО ПЪТЯ НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ОТДЕЛ „ЧИСТОТА“.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.

07.10.2019