СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

 

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

 

Община Перущица уведомява всички граждани за постъпила информация по Приложение №2 към Наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение вх. № ЕЗ-91/04.08. 2017г.: „Създаване на трайни насаждения – сливи, изграждане на нов сондажен кладенец със система за капково напояване“, гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив. Настоящото инвестиционно предложение е ново и включва създаване на трайни насаждения – сливи на площ от 24 дка, изграждане на нов сондажен кладенец със система за капково напояване върху имоти с №№ 061218, 061207 и 061164 по КВС на землището на гр. Перущица, общ. Перущица.

 

Възложител: Никола Тодоров Кънев

Адрес за кореспонденция: гр. Перущица, ул. „Димитър Малинчев“ № 28А, тел: 0888787174, e-mail: nik_kanev@abv.bg.

Лице за контакт: Никола Тодоров Кънев.

 

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщениетона интернет страницата в деловодството на община Перущица.

 

07.08.2017