СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците

 

          Община Перущица уведомява всички граждани за издадено по реда на чл. 71, ал. 1, във връзка с чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗУО, РАЗРЕШЕНИЕ за дейности с отпадъци № 09-ДО-1120-00 от 31.07.2017г., на фирма „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД, с Управител: Любомир Димитров Апостолов, гр. София, ул. „Елов дол“ № 1.

 

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

07.08.2017
Документ: