СЪОБЩЕНИЕ

ДО:

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Перущица, Област Пловдив, съобщава че в бр. 65 от 11.08.2017 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, за представен за разглеждане и приемане окончателен проект за обект: „ ПУП-План за улична регулация (ПУР) - само на улици и на поземлени имоти за обекти Публична собственост за „Селищно образувание – вилна зона м.„Панов връх“, землище на гр. Перущица, Община Перущица, с Възложител: Община Перущица, гр. Перущица, ул. Отец Паисий“ № 2, представлявано от Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по представеният проект до служителите на Общинската администрация - гр. Перущица. Проектът е изложен за разглеждане в сградата на Община Перущица, ет.3, стая №5.

 

 

11.08.2017
Документ: