СЪОБЩЕНИЕ

Община Перущица, Област Пловдив, съобщава, че в бр. 79 от 03.10.2017 г. на Държавен вестник е обнародвано Решение №55, взето с Протокол №11/28.08.2017 г. на Общински съвет - Перущица за одобряване на : „ Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУР) за ново урбанизирана територия в обхвата на устройствена зона Смфп, съгласно ОУП на Община Перущица, одобрен с Решение №83, взето с Протокол №9/31.08.2015 г. на Общински съвет Перущица „СЕВЕРОЗАПАДНА ДЪГА НА ОКОЛОВРЪСТНА УЛИЦА – ЧАСТ – ДО ВКЛЮЧВАНЕ В УЛ.“ЧЕРНИ ВРЪХ“ , земл. на гр. Перущица , община Перущица – окончателен проект. Заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, могат да обжалват решението в 30- дневен срок от обнародването му пред Административен съд – Пловдив, чрез председателя на Общински съвет – Перущица.

                       Приложение: Копие от Държавен вестник

05.10.2017
Документ: