СЪОБЩЕНИЕ

Община Перущица, Област Пловдив, съобщава че в бр. 87 от 31.10.2017 г. на „ Държавен вестник“ е обнародвано на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл.128, ал.10 от ЗУТ, изработен проект за обект: „ПУП - План за улична регулация (ПУР) – план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти - публична собственост за „Селищно образувание – вилна зона м.„Панов връх“, землище на гр. Перущица, Община Перущица, ПРЕРАБОТЕН според изискванията на Протокол №7, т. 1/21.09.2017 г. на ЕСУТ - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ, с Възложител: Община Перущица, гр. Перущица, ул. Отец Паисий“ № 2, представлявано от Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.

Настоящата процедура по чл.128, ал.1, предвидена в ЗУТ се провежда отново на основание 128, ал.10 от ЗУТ за частта от плана, която е преработена и само по отношение на заинтересованите лица, засегнати от преработката.

Проектът е изложен за разглеждане в сградата на Община Перущица, ет.3, стая №5. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по представеният проект до служителите на Общинската администрация - гр. Перущица.

Приложение : Копие от бр. 87 от 31.10.2017 г. на „ Държавен вестник“

31.10.2017
Документ: