СЪОБЩЕНИЕ

ДО:

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Перущица, Област Пловдив, съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, е издадена Заповед №237/23.11.2017 г. на Кмета на Община Перущица за Допускане изработване проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за промяна на вътрешна регулационна линия между УПИ I – 39 и УПИ II – 42 от кв.2 по ЗРП на гр.Перущица, в обхват : УПИ I-39 и УПИ II – 42, кв. 2 по ЗРП на гр. Перущица, одобрен със Заповед №509/22.06.1989 г. на Кмета на Община Родопи, община Перущица, област Пловдив, по искане с вх. №ТСУ-494/15.11.2017 г. от Димитър Николов Чолаков и Стоян Николов Чолаков.

 

Приложение: Заповед №237/23.11.2017 г. на Кмета на Община Перущица

 

Обявлението е поставено на таблото за уведомления, находящо се в партерния етаж на сградата на Община Перущица.

23.11.2017
Документ: