СЪОБЩЕНИЕ

Изх.№ТСУ-303-(7)/05.12.2017г.

 

ДО:

КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

С. ТУРОКОВЦИ

ОБЩИНА ТРЪН

ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

Насл. на Георги Атанасов Андреев

Собств. на ПИ №710.111,

м. „ Панов връх“, земл. на гр. Перущица

 

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,

 

В качеството си на заинтересовано лице на основание чл. 61, ал.3 от АПК , на основание чл. 128, ал.3, ал.5 от ЗУТ, по Заявление с вх. №ТСУ-303-(2)/ 18.10.2017 г. до Кмета на Община Перущица от Тихомир Милчев Алексиев, с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „ Иван Андонов“ №22, ет.4, ап.7, собственик на ПИ №710.98, по плана на новообразуваните имоти м. „ Панов връх“, одобрен със Заповед № ЗД-00-393/19.11.2008 г. на Областен управител на обл. Пловдив, чрез пълномощника си Деница Ивайлова Кръпова, Ви уведомяваме за представен за процедиране и одобряване на проект за: „ПУП - ПРЗ за имот 710.98, по плана на новообразуваните имоти, местност „Панов връх“, одобрен със Заповед № ЗД-00-393/19.11.2008 г. на Областния управител на област Пловдив, землище на гр. Перущица, обл. Пловдивска, ЕКАТТЕ 55909, собственост на във връзка с процедура за промяна функционалното предназначението от земеделска земя в терен за рекреация и вилно застрояване, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

В 14-дневен срок, от датата на получаване на съобщаването, като заинтересовани собственици по реда на чл.131 от ЗУТ, можете да се запознаете с проекта в изложен в Община Перущица, стая №5, етаж III и изразите, ако смятате за необходимо, писмено становище, искания и евентуално възражение по предвижданията на проекта всеки делничен ден от 08.00 – 17.00 часа.

 

Съобщението е залепено на таблото за съобщения, разположено в партерния етаж в сградата на Община Перущица от:

05.12.2017