СЪОБЩЕНИЕ

Община Перущица, Област Пловдив, съобщава че в бр. 10 от 30.01.2018 г. на „ Държавен вестник“ е обнародвано Решение №78, взето с Протокол 15 от 18.12.2017 г. за одобряване на „ПУП - План за улична регулация (ПУР) – план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти - публична собственост за „Селищно образувание – вилна зона м.„Панов връх“, землище на гр. Перущица, Община Перущица, с Възложител: Община Перущица, гр. Перущица, ул. Отец Паисий“ № 2, представлявано от Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.

 

Приложение: Копие от Държавен вестник - бр. 10 /30.01.2018 г.

 

Обявлението е поставено на таблото за уведомления в партерния етаж на сградата на Община Перущица, гр. Перущица.

30.01.2018
Документ: