СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците

 

Община Перущица уведомява всички граждани за издадено по реда на чл. 71, ал. 1, във връзка с чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗУО, РЕШЕНИЕ за дейности с отпадъци № 09-ДО-1127-00 от 16.01.2018г., на фирма „ПЕТРОЛ СЪРВИС“ ЕООД, с Управител: Методи Лулчев Маринов, област София-град, община Столична, гр. София, район Оборище, ул. „Алеко Константинов“ № 36, ет. 3, ап. 5.

 

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.
02.02.2018
Документ: