СЪОБЩЕНИЕ

Изх. №303-(8) / 19.02.2018 г.

 

ДО:

ГЕОРГИ ИВАНОВ НИКОЛОВ

УЛ. „ МАЙОР ТОМПСЪН“ №60, ВХ. В, ЕТ.3, АП.33

РАЙОН - ЛОЗЕНЕЦ

ГР. СОФИЯ

 

Насл. на Ангел Христосков Ангелов,

Собств. на ПИ №710.95 и ПИ №710.96,

м. „ Панов връх“, земл. на гр. Перущица

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

 

В качеството си на заинтересовано лице на основание чл. 61, ал.3 от АПК и на основание чл. 128, ал.3, ал.5 от ЗУТ, по Заявление с вх. №ТСУ-303-(2)/ 18.10.2017 г. до Кмета на Община Перущица от Тихомир Милчев Алексиев, с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „ Иван Андонов“ №22, ет.4, ап.7, собственик на ПИ №710.98, по плана на новообразуваните имоти м. „ Панов връх“, одобрен със Заповед № ЗД-00-393/19.11.2008 г. на Областен управител на обл. Пловдив, чрез пълномощника си Деница Ивайлова Кръпова, Ви уведомяваме за представен за процедиране и одобряване на проект за: „ПУП - ПРЗ за имот 710.98, по плана на новообразуваните имоти, местност „Панов връх“, одобрен със Заповед № ЗД-00-393/19.11.2008 г. на Областния управител на област Пловдив, землище на гр. Перущица, обл. Пловдивска, ЕКАТТЕ 55909, собственост на във връзка с процедура за промяна функционалното предназначението от земеделска земя в терен за рекреация и вилно застрояване, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

В 14-дневен срок, от датата на получаване на съобщаването, като заинтересовани собственици по реда на чл.131 от ЗУТ, можете да се запознаете с проекта в изложен в Община Перущица, стая №5, етаж III и изразите, ако смятате за необходимо, писмено становище, искания и евентуално възражение по предвижданията на проекта всеки делничен ден от 08.00 – 17.00 часа.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в сградата на Община Перущица и на ПИ №710.95 и ПИ № 710.96, м. „ Панов връх“, ЕКАТТЕ 55909, земл. на гр. Перущица.

19.02.2018