СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците

 

Община Перущица уведомява всички граждани за издадено по реда на чл. 73, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 3 от ЗУО, РЕШЕНИЕ № 09-ДО-1089-02 от 08.02.2018г., на фирма „ВИС СТРОЙ 1“ ЕООД, с Управител: Ивайло Николов Тошев, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район „Централен“, бул. „Шести септември“ № 152 А, ет.2, офис 210 Б.

 

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.
22.02.2018
Документ: