СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 71, ал. 1, т. 1,2,3,6 от Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в

горските територии – държавна и общинска собственост

 

Във връзка с изпълнение задълженията по разпоредбите на стандарт FSC при стопанисване и управление на държавните горски територии, ръководството на ТП „ДЛС – Тракия“ уведомява всички граждани за лесовъдските мероприятия, които ще се извършват през 2018г. по дейности в землището на община Перущица, както следва:

Община Перущица

- Дърводобив:

Гр. Перущица, местност „Кошутека“;

- Местно население:

Гр. Перущица, местност „Манастира“;

- Лесокултурни мероприятия/минерализована ивица, разсадниково производство/:

гр. Перущица, местност „Манастира“.

 

При провеждането на мероприятията ще се използват съществуващите държавни и общински пътища.

23.02.2018