Съобщение

Съобщение до животновъдите, отглеждащи пасищни селскостопански животни на територията на Община Перущица

С решение №11 взето с Протокол №2/26.02.2018г. на Общинският съвет-Перущица са определени пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. Лицата подават заявление по образец до кмета на общината до 10 март 2018г.

01.03.2018