СЪОБЩЕНИЕ

Към изх. №ТСУ- 116-(3)/03.05.2018 г.

 

ДО:

ТОДОР ИЛИЕВ БАКЪРДЖИЕВ

БУЛ. „ ОСВОБОЖДЕНИЕ“ №31, ЕТ.6, АП.17

ГР. ПЛОВДИВ

 

Насл. на Костадин Петров Арчиев,

Собственик на ПИ 260 270, ЕКАТТЕ 55909,

КВС на гр. Перущица

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАКЪРДЖИЕВ,

В качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ на основание чл.128 ал.3 и 5 от ЗУТ и на основание чл. 61, ал.3 от АПК, Ви уведомяваме за представен за разглеждане и процедиране в Община Перущица проект за: „ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ 099464 за изграждане на разширение на Фабрика за производство на плодово – зеленчукови консерви, което включва изграждане на административна сграда, паркинг за служителите за 20 автомобила и открит склад за стъклен амбалаж“, находяща се в землището на гр. Перущица, Община Перущица, по Заявление с вх. №ТСУ–116/ 20.03.2018 г. от „ ИДЕАЛ ПРОДУКТ“ ООД, ЕИК 115290806, с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул.„ Кубрат“ №1, офис №505, с управител Радослав Борисов Костов, чрез пълномощника си Рангел Стоицов Пинджев.

В 14-дневен срок, от датата на получаване на съобщаването, като заинтересовани собственици по реда на чл.131 от ЗУТ, можете да се запознаете с проекта в изложен в Община Перущица, стая №5, етаж III и изразите, ако смятате за необходимо, писмено становище, искания и евентуално възражение по предвижданията на проекта всеки делничен ден от 08.00 – 17.00 часа.

Съобщението е поставено на таблото за съобщения, находящо се в партерния етаж в сградата на Община Перущица.

04.05.2018