СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците

 

Община Перущица уведомява всички граждани за издадено по реда на чл. 71, ал. 1, във връзка с чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗУО, РЕШЕНИЕ за дейности с отпадъци № 09-ДО-1128-00 от 24.04.2018г., на фирма „САГРАДА“ ООД, ЕИК: 115870346, седалище и адрес на управление, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, ул. „Ибър“ № 25, ет. 3, ап. 3, лице управляващо дружеството: Боряна Панайотова, служебен тел: 032940038, факс: 032940038, електронна поща: sagrada_plovdiv@abv.bg.

 

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

16.05.2018
Документ: